محصولات

نقش هوادهی در مزارع پرورش ماهی

نقش هوادهی در مزارع پرورش ماهی :

هوادهی یک روش مکانیکی جهت حل  کردن هوا در آب به شمار می رود .
این امر مهم با افزایش سطح تماس بین آب وهوا بدست می آید. درطبیعت باعملکرد باد وامواج در آبهای ساکن پشت سدها و دریچه ها ودریاها واقیانوس ها رخ می دهد. همینطور به وسیله ی حرکت جریان آب وسرعت و ریزش آب درچشمه ها ورود خانه ها وکانال های با شیب مناسب،عمل هوادهی انجام می گیرد .
افزایش سطح تماس ببن آب وهوا باعث حل شدن مقادیربیشتری ازهوا در داخل آب می شود وازطرف دیگر به انتقال گازهای مضر از آب به داخل هوا کمک می کند .
بنا بر این انتخاب مناسب یک هواده واستقرار آن در محیط آب مورد نیاز و نحوه استقرار از لحاظ عمق مناسب تاثیر بسیاری در راستای کارایی و تامین هدف را به دنبال خواهد داشت.چرا که درصورت عدم رعایت موارد فوق و بدون شناخت ازاثرات هواده و ممکن است نتیجه عکس آید شود .
روش های متفاوتی در غنی سازی آب ازاکسیژن وجود دارد از جمله آنکه اکسیژن خالص را مستقیم وارد آب کنیم یا آن را در مخازن تحت تماس وفشار با آب مخلوط نموده و واردآب نماییم و روش دیگر اینکه با استفاده ازروشهای هوادهی می باشد،که خود شامل انواع روشهای گوناگون هوادهی می باشدازجمله به روش مکانیکی وشکستن سطوح آب و ایجاد سطح تماس بیشترآب با هوا و روش دیگر استفاده از پمپ های جابه جایی و پرتابی آب می باشدکه این روش معمولا درمزارع گرمابی مورداستفاده قرارمی گیرد.وروش دیگرآنکه هوارا تحت فشار با دستگاه های کمپرسور و یا ایربلوئر توسط لوله های pvc وشلنگ تراوادرکف حوضچه هاهدایت ازطریق سنگ هوابه صورت حبابهای ریز وارد آب می شود .
امروزه دستگاه هایی نظیر :ایرجت – فورسون-پدالی وفون فراکشن واسپلش و …در مزارع پرورش ماهی به منظور افزایش تولید درواحد سطح ازاین دستگاهای هواده درآب،که هریک برای عمق وسطح مشخصی مورد استفاده قرار می گیرند .
به طورکلی دوروش عمده جهت غنی سازی آب ازاکسیژن وجود دارد
یک روش به نام هوادهی حباب سازیاسیستم هوادهی عمقیDiffused Air systemاست که هوا را تحت فشار از طریق انژکتور یا ریفیوزر درعمق استخربه آب واردمی کنند تا حباب های هواایجاد گشته وضمن حرکت آنهابه سمت بالاوتماس باآب اکسیژن هوای موجوددراین حبابها به آب انتقال یابد .
هوادهی عمقی راازنظراندازه های حبابی که ایجاد می کنند می توان به حباب  وحباب
درشت تقسیم نمود
دستگاههای هوادهی :
درانتخاب دستگاههای هوادهی بایستی به حداکثر
رساندن بازده اکسیژن رسانی بازای هرواحدانرژی مصرفی دقت شود و بتوان بیشترین راندمان را باحداکثر صرفه جویی درمصرف انرژی به عمل آورد ودرمزارع پرورش ماهی ازآنجا که برنامه ریزی وتولید اکسیژن مصرفی برمبنای تعویض به موقع آب وگازهای مضروتامین
اکسیژن موردنیازانجام می شودودرراستای ایجادشرایط زیست مناسب وافزایش رشدماهیان هدف می باشد.لذا الزاما باید دستگاههای هوادهی ازکارایی مناسب وقابل تعمیروطول عمرمناسب برخوردار باشند. براساس تجربیات به دست آمده کمبود اکسیژن محلول وعدم شستشواز اساسی ترین فاکتورهای محدودکننده دریک مزرعه فعال محسوب می شوندکه در صورت استفاده ازهوادهی و تعویض مناسب آب می توان بیش از۸۰ تا ۸۵ درصد عوامل بیماری زا را از مزرعه دور ساخت و ماهیان با رشد مناسب و کیفیت گوشت عالی تولید نمود .

محصولات تولیدی هواده :                   
اسپلش در قدرتهای مختلف
ایرجت در قدرتهای مختلف
هواده خلاء : پمپاژ اکسیژن در زیر سطح آب با توجه به نیاز استخر در دو سطح
الف – حباب کوچک جهت ماهی زیر ۲۰۰ گرم
ب – حباب بزرک جهت ماهیان بالای ۲۰۰ گرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *